Xem phim Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời - Tap 1